Publisku pasākumu organizatoru obligātās apdrošināšanas mērķis ir atvieglot procesu, kādā šādos pasākumos cietušie var saņemt atlīdzību. Šī apdrošināšana atlīdzina mantiskos un morālos zaudējumus, kas saistīti ar:

• ārstniecību

• darba nespēju

• tuvinieka nāvi

Apdrošināšanas minimālais atbildības limits ir atkarīgs no apmeklētāju skaita un vai pasākumā ir plānots izmantot paaugstinātas bīstamības avotus, piemēram, pirotehniku vai karuseļus. Ministru kabineta noteikumi paredz šādus minimālos atbildības limitus atkarībā no plānotā apmeklētāju skaita:

• līdz 100 cilvēkiem – 2845 euro

• no 101 līdz 1000 cilvēkiem – 10670 euro

• virs 1000 cilvēkiem – 14230 euro

Ja pasākumā ir plānots lietot paaugstinātas bīstamības avotus, tad, pēc apmeklētāju skaita noteiktais limits tiek palielināts divkārši. Piemēram, izvēloties noslēgt brīvdabas teātra izrādi, ar plānoto apmeklētāju skaitu līdz 100 skatītājiem, ar uguņošanu, minimālais apdrošināšanas limits būs 5090 euro, nevis 2845 euro. Pasākumu organizatoriem ir jāslēdz apdrošināšanas līgums pirms atļaujas saņemšanas par attiecīgā pasākuma rīkošanu. Lai saņemtu atlīdzību par publiska pasākuma organizatoru darbības, vai bezdarbības, dēļ ciestiem zaudējumiem, cietušajam ir pēc iespējas drīzāk par to jāinformē pasākuma rīkotājs. Savukārt rīkotāja pienākums ir šo informāciju, kopā ziņām ar iespējamajiem zaudējumu rašanās cēloņiem nodot apdrošinātājs. Cietušā pusei ir jāiesniedz apdrošinātājam visi dokumenti, kas pierāda zaudējumu smagumu, to rašanās iemeslu, piemēram, izmeklēšanas vai ekspertīžu slēdzienus. Apdrošinātājam ir mēneša laikā jāizvērtē visa šī informācija un jāpieņem lēmums par atlīdzības izmaksu vai par tās atteikumu. Pozitīva lēmuma gadījumā, apdrošinātājs izmaksā cietušajam atlīdzību desmit darba dienu laikā, pēc lēmuma par izmaksāšanu pieņemšanas. Tātad, ja koncerta, brīvdabas šova vai cita publiska pasākuma apmeklētājs ir cietis pasākuma organizatora nolaidības dēļ, atlīdzība, par zaudējumiem nonāks cietušā bankas kontā vēlākais pusotru mēnesi pēc paziņošanas pretenzijas sniegšanas.

Pasaules prakse rāda, ka lielākais skaits negadījumu publiskos pasākumos ir saistīti ar pirotehnikas un dažādu bīstamu atrakciju lietošanu. Šādos pasākumos kļūdainas vai nolaidīgas organizācijas rezultātā, var radīt nopietnus veselības, vai pat dzīvības zaudējumus. Publisko pasākumu organizatoru atbildības apdrošināšana pasargā potenciālos cietušos no sarežģījumiem, kādi savādāk varētu rasties atlīdzības piedzīšanā.