Šīs obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas galvenais mērķis ir nodrošināt zaudējumu segšanu, kādi var rasties būvspeciālistu profesionālās darbības, vai bezdarbības, rezultātā. Būvspeciālistu apdrošināšana paredz cietušajiem atlīdzību, gadījumos, kad speciālista profesionālās darbībās dēļ:

• ciesti mantiski bojājumi

• nepieciešama būves pārbūve vai remonts

• nodarīts kaitējums videi

• nodarīts kaitējums cilvēku veselībai

Būvspeciālista apdrošināšana ir spēkā projekta izstrādēs, būvniecības un būves garantijas laikā. Līdz ar to, ka likumā noteiktā būvnieka garantija ir 5 gadi, šādas polises darbojas visai ilgu laiku. Piemēram, ja pati projektēšana un būvniecība norit divus gadus, tad, pieskaitot klāt būvnieka garantiju, sanāk septiņi gadi. Ilgu laiku šāda apdrošināšana bija obligāta tikai būvdarbu vadītājiem, bet pārējiem būvniecības speciālistiem, piemēram, arhitektiem, būvinženieriem, būvuzraugiem un būvekspertiem – tikai brīvprātīga. Tomēr, kopš 2014. gada februāra, izmaiņas Ministru kabineta noteikumos liek apdrošināt savu profesionālo atbildību arī šiem speciālistiem. Arī pirms izmaiņām likumā liela daļa no šiem nozares speciālistiem, sevišķi tie, kuri strādāja pie lielākajiem objektiem Latvijā un ārzemēs, izmantoja iespēju apdrošināties brīvprātīgi. Tomēr vairāki mazus un vidējus objektus apkalpojoši speciālisti savas profesionālās darbības netika apdrošinājuši, atstājot vietu sarežģījumiem, kādi varētu rasties to dēļ cietušo personu zaudējumu atlīdzināšanā. Agrāk, nolaidīgi veiktas būvniecības procesos cietušajiem, bija jāpierāda, ka zaudējumi ir radušies tieši būvnieka darbību dēļ, nevis citu būvniecībā iesaistīto speciālistu dēļ. Ja tika atklāts, ka vaina ir citu būvspeciālista dēļ, kas nebija apdrošinājies brīvprātīgi, cietušais pret to varēja vērsties tikai civiltiesiskā kārtībā. Tā kā nolaidīgas būvniecības nodarītie zaudējumi nereti mēdz būt ļoti lieli, pastāvēja risks, ka speciālists pats nespēj tos segt un uzsāk maksātnespējas procesu, neatstājot cietušajam nevienu no kura piedzīt atlīdzību par nodarīto skādi.

Pieņemtās izmaiņas būvspeciālistu obligātās apdrošināšanas nozarē tiek vērtētas atzinīgi. Tās ne tikai nodrošina vieglāku ceļu līdz atlīdzībai cietušajai pusei, bet arī spiež būvuzņēmējus pielietot pārdomātāku risku vadības stratēģiju. Ir sagaidāms, ka nākotnē varētu tikt paaugstināti noteiktie minimālās atbildības limiti, kas šobrīd jaunbūvēm sastāda 150000 euro.